Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έξι μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

Βόλος 17 ιουλίου 2020

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων  έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.   

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εδώ

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2 (απευθύνεται σε άνδρες)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την για την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους μέχρι την  23η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30 (τέλος προθεσμίας) επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση etap@uth.gr και επισυνάπτοντας την αίτηση και σκαναρισμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Θα πρέπει στο ΘΕΜΑ του mail να αναφέρουν το εξής «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

β) σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221, Κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9. στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ»

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) μηνός, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Το αντικείμενο της θέσης είναι η καθαριότητα των χώρων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γαιόπολις στην πόλη της Λάρισας. Η παροχή υπηρεσίας καθαριότητας αφορά σε μια (1) εξάωρη βάρδια ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο οποίος θα υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221, Κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9 μέχρι και τη λήξη διαδικασίας, ήτοι 26/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές.

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εδώ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2 (απευθύνεται σε άνδρες)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378)

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί