Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Κάρολος Ογλ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), για την εκτύπωση του βιβλίου «Κάρολος Ογλ» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών εκτύπωσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την επιλογή Αναδόχου, (άρθρο 22/ iii του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΔΠ: Μέρος Ε΄- Κανονισμός Προμηθειών), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επειγούσης φύσεως εγγράφων-δεμάτων & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση

Παράρτημα I

Παράρτημα ΙΙ

Παλαιότεροι Διαγωνισμοί