Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΦΕΚ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Π.Θ ιδρύθηκε με το ΠΔ 156 (ΦΕΚ 81, τεύχος Α, 1/6/1987) και το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1382/ τ. Α.Ε.- ΕΠΕ/ 23-2-2012.  Η εταιρεία ενεργοποιείται από  το 2010. Η Ε.Α.Δ.Π. είναι ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται σε μια μόνο μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Δ.Σ. και αποτελείται από α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) Τέσσερα μέλη

Τροποποίηση Άρθρου 3 Καταστατικού ΕΑΔΠ

Τροποποίηση Καταστατικού- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Εφημερίς της κυβερνήσεως Εφημερίς της κυβερνήσεως
1ο ΦΕΚ Ιδρυτικό ΕΑΔΠ Τροποποίηση Καταστατικού ΕΑΔΠ