Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπεται απο τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21-07-2022 - καφάλαιο ΚΗ), του καταστατικού της και συμπληρωματικά από τον Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104/13-06-2018) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως του συμφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας, σύμφωνα δε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 260 Ν. 4957/2022, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ.  του άρθρου 14 του ν. 4720/2014 (Α΄ 143) και εξαιρείται απο το πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

Σκοπός - Αποστολή της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση: α) της ακίνητης περιουσίας, β) της κινητής περιουσίας, γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προωθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοπίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής του, προς εξυπηρέτηση της αποστολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.